Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, poł. w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, przeznaczonych pod budowę garaży murowanych,

stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj.:     
- 6/10 części działki nr 1080/31 o pow. 296 m2
(zespół 10 garaży) przeznaczonych pod
 budowę garaży nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10, z ceną wywoławczą ułamkowej części gruntu przeznaczonej pod budowę jednego garażu – 6.000,00 zł.
W/w nieruchomość posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu między drogą krajową nr 22 a ul. Kamienną w Człuchowie

oznaczona jest symbolem planu 9.KDP – teren parkingów i garaży.

 Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne są od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 roku  o godz. 1000  w Urzędzie Miejskim
w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej gruntu, ze wskazaniem  pod budowę, którego garażu
działka jest przeznaczona, na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie do dnia 27 listopada 2019 roku włącznie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie
do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia tego przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie – pok. nr 116 lub telefonicznie pod numerem 598342291 wew. 312.

Załącznik: 
Ogłoszenie 885.63KB