Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

    1/ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej),

    2/ wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)

Formularz deklaracji dostępny jest pod linkiem

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są pod linkiem

INFORMACJE ORAZ TERMINY ODBIORU ODPADÓW:

WSZYSTKO O SEGREGACJI ODPADÓW:

SPRAWOZDANIA:

ANALIZY:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

EDUKACJA EKOLOGICZNA:

UCHWAŁY: