II sesja Rady Miejskiej nowej kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998)  zapraszam na  II sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  28. listopada  2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 Porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

c) przyjęcie protokołu  z obrad I sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r.

4.  Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i uchwalenie:

1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu z przeznaczeniem na dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie do wymogów i standardów Unii Europejskiej;

3) w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018;

4) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;

5) w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018 -2032;

załącznik cały projekt

6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;

7) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

6.  Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad  II sesji.