INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA POŁOWĘ 2019 ROKU

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów został przyjęty Uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany dziewięciokrotnie.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Numer uchwały /zarządzenia

Data podjęcia

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

1

Zarządzenie Nr 0050.8.2019

24.01.2019

7 344,00

 

11 844,40

4 500,40

2

Zarządzenie Nr 0050.14.2019

18.02.2019

4 554,00

 

38 659,00

34 105,00

3

Uchwała Nr V.54.2019

25.03.2019

230 800,00

465 027,00

1 141 066,20

615 603,20

4

Zarządzenie Nr 0050.34.2019

10.04.2019

129 616,00

 

131 935,80

2 319,80

5

Uchwała Nr VI.57.2019

29.04.2019

201 000,00

 

219 884,00

18 884,00

6

Zarządzenia Nr 0050.39.2019

30.04.2019

536 746,58

 

595 650,58

58 904,00

7

Zarządzenie Nr 0050.46.2019

20.05.2019

332 395,16

 

688 395,16

356 000,00

8

Uchwała Nr IX.72.2019

06.06.2019

2 068 672,00

2 018 672,00

180 585,67

130 585,67

9

Zarządzenie Nr 0050.58.2019

12.06.2019

50 700,00

50 000,00

2 279,25

1 579,25

 

OGÓŁEM:

 

3 561 827,74

2 533 699,00

3 010 300,06

1 222 481,32

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określaną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza 2019 roku budżet zamknął się kwotami:

 

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody, w tym

61 472 343,59

30 404 331,20

49,46%

bieżące

50 058 867,91

27 902 905,01

55,74%

majątkowe

11 413 475,68

2 501 426,19

21,92%

Przychody

 12 706 523,96

4 953 961,21

38,99%

Wydatki, w tym

71 982 033,59

26 868 701,34

37,33%

bieżące

49 762 167,82

24 832 764,29

49,90%

majątkowe

22 219 865,77

2 035 937,05

9,16%

Rozchody

2 196 833,96

1 091 749,98

49,70%

Deficyt/Nadwyżka

- 10 509 690,00

3 535 629,86

-

Wynik budżetu

0

7 397 841,09

-

Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości 3 535 629,86 zł.  W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie

7 397 841,09 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w II półroczu 2019 roku.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 75 948,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza. 

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 440 873,58 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 539 939,58 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 323 757,26 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 218 488,19 zł.

W roku 2019 (I półrocze) uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 21 017,06 zł, które w kwocie 19 697,23 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 365 553,19 zł i wydatkowała je w kwocie 1 217 196,70 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych (szczegółowe zestawienie jest zawarte w załączniku). Łącznie udzielono dotacji na kwotę 4 084 724,88 zł, w tym celowe 873 450,00 zł, podmiotowe 2 785 774,88 zł, przedmiotowe 425 500,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2019 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 504 785,06 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego  wg  stanu  na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 808 829,62 zł.

Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury orasz szczegółowe wykonania budżetu przedstawiono w załączonym sprawozdaniu.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE