Staże zawodowe z wynagrodzeniem!

Projekt dla osób:

- zwolnionych z pracy,
- na wypowiedzeniu,
- przewidzianych do zwolnienia.

Projekt realizowany na erenie woj. pomorskiego - www.nowaperspektywa.eiglobal.pl

Zdobądź nowy zawód lub załóż własną firmę!

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoby w wieku 18-64 lat, zamieszkałe w województwie pomorskim, które:
-  utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,
-  są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
-  są zagrożone zwolnieniem z pracy przyczyn niedotyczących pracownika.

Co oferujemy? - Do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

Ścieżka I:

•  Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zakończone uzyskaniem certyfikatu,
•  6-miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie.

Ścieżka II:

•  Szkolenie ogólne z podstaw przedsiębiorczości.
•  Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zakładających własna firmę, tj.
-  przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości nie wyższej niż 40 000,00 zł. na osobę,
-  podstawowe wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów administracyjnych, ZUS) wypłacane przez okres 6 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż 1 600 zł.

Gwarantujemy:

•  dodatek lub stypendium podczas udziału w szkoleniach,
•  wynagrodzenie podczas odbywania stażu (2.110,40 zł brutto),
•  zwrot kosztów podróży na szkolenia, doradztwo i staże.

Biuro Projektu "Nowa Perspektywa"
ul. Chmielna 101/102, p. I
80-748 Gdańsk
email: nowaprespektywa@eiglobal.pl
tel: 58 350 06 33; 58 350 06 34; 530 670 763