WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW - Nabór wniosków do konkursu "Czyste powietrze Pomorza"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW do konkursu "Czyste powietrze Pomorza" DO 7 MAJA 2018 R. DO GODZ. 10:00

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, Gmina Miejska Człuchów informuje, że wydłużyła termin skladania wniosków

Gmina Miejska Człuchów na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

 1. Zaproszenie do złożenia ofert na: nabór wniosków od mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów i wspólnot mieszkaniowych w celu przygotowania wniosku
  o realizację zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Człuchów.
 2. Cel: przygotowanie wniosku o dofinansowanie z udziałem mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów i wspólnot mieszkaniowych do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 3.  Zamawiający: Gmina Miejska Człuchów z siedzibą w: 77-300 Człuchów,
  Al. Wojska Polskiego 1.
 4. Adres do korespondencji: Gmina Miejska Człuchów, 77-300 Człuchów, Al. Wojska Polskiego 1 tel. 59 83 42 291, faks 59 83 43 272, e-mail: sekretariat@czluchow.eu
 5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać:

1)      w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów w ramach konkursu pn.”Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018);

2)      osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego wskazany
w pkt. 4 powyżej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, pokój
nr 114;

3)      w terminie do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

W przypadku złożenia wniosku po wskazanym wyżej terminie, pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

 1. Informacje ogólne/pozostałe:

1)      W przypadku pytań związanych z prowadzonym naborem należy kontaktować się z Katarzyną Dydzińską pracownikiem Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie - osobiście pokój 107 lub telefonicznie
pod nr tel. 59 83 42 291 wew. 330.

2)      Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obowiązek zlikwidowania pieca
na węgiel lub koks.

3)      Dofinansowanie obejmować będzie tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

4)      Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

5)      Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie Miejskiej Człuchów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018). Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 29 czerwca 2018 r.

 1. Głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty efekt ekologiczny zadania.

 

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
 2. Formularz wniosku.

 

                                                                   

                                                           Burmistrz Miasta Człuchów

Załącznik: