Konkurs grantowy 2014 w ramach Funduszu "AKUMULATOR SPOŁECZNY"

Szanowni Pań„stwo,
uprzejmie informujemy™, że od 11 sierpnia ruszył‚ konkurs grantowy 2014 w ramach Funduszu "AKUMULATOR SPOŁECZNY", który powstał‚ w ramach realizacji zadania "Pomorski aktywator społ‚eczny - mał‚e inicjatywy, duże zmiany", dofinansowanego ze ś›rodków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społ‚ecznej.

Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarzą…dowych dział‚ają…cych na rzecz dobra wspólnego mieszkań„ców Pomorza.

Projekt ten jest wynikiem współ‚pracy 7 organizacji pozarzą…dowych (jest to najwię™ksze w kraju partnerstwo) zainteresowanych wspomaganiem ciekawych inicjatyw społ‚ecznych z województwa pomorskiego.

Nabór wniosków trwa‚ do 11 wrześ›nia 2014 r.

Wnioski można wypeł‚niać‡ i skł‚adać‡ wyłą…cznie poprzez generator do 11 wrześ›nia br. Generator jest dostę™pny na stronie Lokalnej Grupy Dział‚ania - Naszyjnik Pół‚nocy oraz pod adresem
https://www.witkac.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Operatorem terenu obejmują…cego powiat czł‚uchowski i chojnicki jest:
Fundacja Lokalna Grupa Dział‚ania - Naszyjnik Pół‚nocy,
ul. Ogrodowa 26,
77-310 Debrzno,
tel. (59) 83 35 930,
e-mail: biuro@lgdnp.org.pl,
www.lgdnp.org.pl.
Osoba do kontaktu: Monika Kobak.