Zaproszenie na L sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszam na  L  sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  24. września 2014 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 Porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;

b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

c) przyjęcie protokołu  z obrad  XLIX sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r. i  I  półrocze 2014 r..

4. Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie.

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów ;

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok;

c) w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

d) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;

e) w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Człuchów”. Załącznik nr 1 

5.   Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

6.   Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

7.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

8.  Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad  L sesji.