Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  20. marca 2023 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad  L sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2021–2025 za 2022 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2022 r.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022.
6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023 – 2032;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów;
d) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023”;
e) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2023 roku;
f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad LI sesji.