Czystsze powietrze

Baner Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"

ul. Kraszewskiego 4 (Dworzec PKP)

nr telefonu 791 903 100

e-mail: czystepowietrzeatczluchow [dot] eu

Czynny od 8.00 do 18.00 w każdy poniedziałek.

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Człuchów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

 


Przyłączenie do sieci gazowej. Tereny miasta Człuchów z dostępem do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych w miejscowości Człuchów, tam gdzie sieć gazowa jest już zlokalizowana. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zachęcamy do składania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych oraz do zawierania umów przyłączeniowych. W celu otrzymania szkicu umowy prosimy zaznaczyć odpowiednio w pkt 6 wniosku pole „niezwłocznie po otrzymaniu warunków”. Do wniosku prosimy załączyć mapę z proponowana lokalizacją szafki gazowej. Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oszacowana zostanie opłata przyłączeniowa oraz określony zostanie termin przyłączenia. Opłata przyłączeniowa jest ryczałtowa i wynika z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Podkreślamy, że samo złożenie wniosku i wydanie warunków jest bezpłatne.

Wniosek znajduje się TU oraz wzór wniosku TU.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym, który krok po kroku wyjaśni jak przyłączyć się do sieci gazowej PSG: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1  

W sprawie przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców z terenów z bezpośrednim dostępem do sieci gazowej zapytania prosimy kierować do:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Gazownia w Szczecinku
ul. Polna 54
78-400 Szczecinek
Przemysław Klęsk
94 348 47 86
mail: przemyslaw [dot] kleskatpsgaz [dot] pl


Rozbudowa sieci gazowej - Koncepcja Gazyfikacji w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej.

Pod koniec sierpnia 2019 roku Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu ś/c w Człuchowie w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej (koncepcja TUTAJ). Przewidywany termin wykonania projektu to III/IV kwartał 2020 roku.

Terminowa realizacja projektu uzależniona będzie od kilku czynników m.in. od uzyskania zgód od właścicieli gruntów na wejście w teren. Dopiero uzyskaniu stosownych zgód oraz decyzji administracyjnych możliwe będzie wyłonienie wykonawcy na budowę opisywanej sieci gazowej. Wtedy możliwe będzie zorganizowanie spotkania przedstawiciela PSG z lokalną społecznością. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie aspekty procesu przyłączeniowego. Dzięki realizacji tego zadania kolejni mieszkańcy Człuchowa będą mieli dostęp do ekologicznego i niskoemisyjnego źródła ciepła jakim jest gaz ziemny.  

Podkreślamy, że składanie wniosków i zawieranie umów przyłączeniowych z opisywanych rejonów miasta będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektowanej sieci.


Przyłączenie do sieci gazowej z nowych obszarów bez dostępu do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że przyłączanie klientów z miejsc, gdzie sieć gazowa PSG nie występuje możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia. W związku z tym każdy przypadek przyłączenia do sieci będzie wymagał konsultacji z naszym specjalistą. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Robertem Korolem, który udzieli szczegółowych informacji  o możliwości przyłączenia.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Gazownia w Słupsku
ul. Moniuszki 1;
76-200 Słupsk
Dział Obsługi Klienta
Robert Korol
Tel: (59) 846 99 22
mail: robert [dot] korolatpsgaz [dot] pl


Odpady tworzyw sztucznych

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu:

Recykling


Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.  
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ CZŁUCHOWA