Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Mrówka zbierająca śmieci

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej),
  • wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)

Deklarację składamy gdy zachodzi jakaś zmiana np.: zmienia się liczba mieszkańców na nieruchomości lub gdy zmienia się ilość wywożonych odpadów w pojemnikach odebranych od firm. Deklaracji nie można złożyć później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Dlatego należy pamiętać, że gdy np. zmniejsza się ilość osób zamieszkującej na naszej nieruchomości powinnyśmy jak najszybciej zgłosić zmianę w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, ponieważ gdy będziemy zbytnio zwlekać Urząd jest zobowiązany odnotować zmianę z momentem złożenia deklaracji, czyli poniesiemy opłatę za odpady za osobę, która już nie zamieszkuje.   

To samo dotyczy właścicieli firm rozliczających się w wywożonych odpadów w pojemnikach.

W deklaracjach określamy opłatę za dany miesiąc, która przechodzi na następne miesiące do czasu zaistnienie kolejnej zmiany w związku z czym ponownie składamy deklarację.

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE DEKLARACJI:

 

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT:

- dla gospodarstw domowych (od osoby)

- dla firm i instytucji (za pojemnik)

 

Poprzednie: STAWKI OPŁAT NA 2022 ROK, STAWKI OPŁAT NA 2021 ROK


Informacje dotyczące składania deklaracji, odbiorów odpadów od mieszkańców i gospodarki odpadami można uzyskać pod nr tel. 606 920 831 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie.


INFORMACJE ORAZ TERMINY ODBIORU ODPADÓW:

Harmonogram wywozu odpadów w mieście Człuchów w 2024 r.

Harmonogram wywozu odpadów w mieście Człuchów w 2023 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Rodzaje dodatkowych usług i wysokość cen za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miejską Człuchów

Informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie (PSZOK):

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  w Kiełpinie przyjmuje odpady komunalne wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych. Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostownikach, nie są przyjmowane do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiełpinie czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godz. 12:00–17:00. Obowiązuje wcześniejsze umawianie się telefoniczne na dostarczenie odpadów do PSZOK pod nr tel.: 793 936 183.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest punktem samoobsługowym. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.

https://pszok.czluchow.eu

 

Informacja o możliwości wynajęcia za dodatkową opłatą transportu na potrzeby wywiezienia gruzu z remontu do PSZOK

Informacje o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Informacje o odpadach elektrycznych i elektronicznych

Cennik ZZO Nowy Dwór - uchwała + cennik

Zestawienie firm mogących prowadzić działalność na terenie Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych


WSZYSTKO O SEGREGACJI ODPADÓW:


BAZA DANYCH ODPADOWYCH


SPRAWOZDANIA:


ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI:


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:


EDUKACJA EKOLOGICZNA: