Człuchów - ratusz

KOMUNIKAT - KONTROLE NIERUCHOMOŚCI Z SZAMBAMI

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że w 2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, które będą trwały do 09.08.2024 r.

Ustawą z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta nałożyła na gminę obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz na dwa lata, kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu zawartej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki lub faktury, na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych). Posiadane dokumenty powinny potwierdzać regularność opróżniania zbiornika. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. Opróżnianie osadnika powinno być udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Zasady zbierania i pozbywania się nieczystości ciekłych określa § 1 ust. 3 Uchwały Nr L.412.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.362.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 24 lutego 2023 r., poz. 1027).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Art. 10 ww. ustawy przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.