Nagrody burmistrza dla uczniów

Dnia 6 czerwca 2019 r.  Rada Miejska w Człuchowie podjęła uchwałę o wspieraniu uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów. Celem programu jest m.in. promowanie uczniów , którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce, a także posiadających szczególne osiągnięcia wykraczające poza program szkolny w dziedzinach nauki, sztuki, sportu lub w  pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska oraz motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy i podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień i rozwijania talentów. Program działa na podstawie regulaminu określonego również uchwałą Rady Miejskiej. Liczbę nagród oraz wysokość nagród każdorazowo ustala Burmistrz, biorąc pod uwagę  zaplanowane na ten cel środki w budżecie miasta. Uczeń może uzyskać taką nagrodę  tylko raz w danym roku szkolnym.

załączniki:
1. Uchwała nr IX.77.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w  sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów

2. Uchwała nr IX.78.2019 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2019 r. sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów

 

Na koniec roku szkolnego 2018/19 nagrody otrzymali:
1. Chmurzyńska Marta
2. Zielnik Maria
3. Przysiężna Maja
4. Rafalski Jakub
5. Jackowski Jakub
6. Jażdżewska Patrycja
7. Kumiszcza Cezary
8. Kaczkowska Amelia
9. Bill Jakub
10. Ernstmajer Nikola
11. Sprenger Daniel
12. Krysa Zuzanna
13. Hoppe Izabel
14. Aleksandra Meyer
15. Jażdżewski Brajan
16. Chajzler Jakub
17. Jażdżewski Jakub
18. Kiedrowski Marcin
19. Borek Maja
20. Łączkowski Natan
21. Koniec Krystyna
22. Ponikowska Zuzanna