tablica urzędu miejskiego w człuchowie

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI URZĘDU STANU CYWILNEGO w I półroczu 2022 roku

Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 240 aktów stanu cywilnego, w tym:

 •  20 urodzeń  
 •  34 małżeństw
 •  186 zgonów

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

 • przeniesiono 1423 aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy aktów
 • wydano 2303 szt. aktów stanu cywilnego w odpowiedzi na 1590 podań interesantów
 • dokonano 289 usunięć niezgodności i błędów w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności PESEL
 • odnotowano 1638 przypiski pod treścią aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
 • dokonano 245 czynności związanych z wydaniem m.in. decyzji o zmianie imion i nazwisk, prostowaniem i uzupełnieniem aktu stanu cywilnego, zaświadczenia do ślubów konkordatowego, zaświadczenia o stanie cywilnym i zezwolenia na ślub poza granicami naszego państwa
 • dodano 241 wzmianek zmieniających treść aktów stanu cywilnego na wniosek sądów i innych urzędów stanu cywilnego dotyczących: rozwodów, przysposobień dzieci, ustaleń lub zaprzeczeń ojcostwa, oświadczeń o powrocie rozwiedzionych małżonków do nazwisk noszonych przed ślubem oraz wzmianek dotyczących uznań wyroków sądów zagranicznych
 • rozpatrzono pozytywnie 86 wniosków dotyczących transkrybowania aktów sporządzonych za granicą do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 • wydano 676 nowych dowodów osobistych
 • przyjęto 97 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 • unieważniono 560 dowodów osobistych
 • dokonano 555 czynności związanych z przemeldowaniem i wymeldowaniem na pobyt stały lub czasowy
 • nadano 99 numerów PESEL obywatelom Polski i 547 cudzoziemcom
 • rozpatrzono 10 decyzji w sprawach meldunkowych
 • wydano 348 zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 • zarejestrowano  157 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych
 • wydano 2 decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych
 • usunięto 521 niezgodności w rejestrze mieszkańców

Liczba mieszkańców naszego miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła:

 • 12 529 osób zameldowanych na pobyt stały
 • 376 osoby zameldowane na pobyt czasowy

URZĄD STANU CYWILNEGO W CZŁUCHOWIE