Człuchów - ratusz

Wstępna identyfikacja przedsięwzięć do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice - Człuchów

Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnice – Człuchów rozpoczyna wstępną identyfikację przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju MOF-u. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz zamierzeń rozwojowych w poszczególnych Obszarach tematycznych.

Staną się one podstawą do przeprowadzenia naboru przedsięwzięć, które będą mogły być uwzględnione w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice - Człuchów”.

Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Termin zgłaszania przedsięwzięć: 31 marca 2023 r.

Preferowane typy projektów:

 • wymiarze ponadgminnym (tj. oddziałuje na więcej niż jedną gminę z MOF) i charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego,
 • przedsięwzięcia komplementarne z priorytetami i celami szczegółowymi projektu Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 dla obszarów ZIT

(szczegóły: https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/12/23/uzasadnienie-i-podsumowanie-wraz-programem-fep-2021-2027/)

Obszary tematyczne przedsięwzięć:

 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Kto może zgłosić projekt ?

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Gdzie można realizować projekt ?

W obszarze MOF Chojnice – Człuchów, tj. na terenie: Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów lub Gminy Człuchów.

Jak można zgłosić projekt ?

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 marca 2023 r. w formie:

 • elektronicznej na adres mailowy: strategiaatmiastochojnice [dot] pl
 • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Biurze Podawczym.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

 1. z datą wpływu po dniu 31 marca 2023 r.,
 2. bez danych kontaktowych,
 3. spoza obszaru realizacji,
 4. przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Zidentyfikowanie przedsięwzięcia z danego Obszaru tematycznego nie jest równoznaczne z decyzją
o ogłoszeniu naboru w tym Obszarze.

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Rada Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Chojnice - Człuchów.

Pliki do pobrania