Konkurs 2018

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 listopada 2017 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2018 r. w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
  • ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • nauki, edukacji i wychowania;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody;

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2018 roku wynosi 386.000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2018 r.", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 listopada 2017 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

Termin składania ofert mija 15 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

UWAGA! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo: w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

Do oferty nie załącza się żadnych dokumentów.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- instrukcja wypełniania oferty: TUTAJ

 

WYNIKI KONKURSU


Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór do komisji konkursowych. Termin składania kandydatur mija 15 grudnia 2017 r. o godz. 14:00